تبلیغات
شهر و شهرساز - فضای شهری
یکشنبه 23 آبان 1389

فضای شهری

   نوشته شده توسط: حسین جوانان    

- بهترین راه ادراک فضای شهری نگاه دقیق به تجربه طراحی فضا در طول تاریخ است.

این تجربه در یونان با ایجاد تپه های مقدس مانند آکروپلیس یا میدان آگورا، در روم با فروم رومی، در ایران با فضاهایی کنده شده در دل صخره ها و سرانجام در فضای شهری دوران قرون وسطی و رنسانس به اوج می رسد.

- زوکر اعتقاد دارد که فضای شهری ساختاری است سازمان یافته، آراسته و واجد نظم، به صورت کالبدی برای فعالیت انسانی و بر قواعد معین و روشنی استوار است که عبارتند از : ارتباط میان شکل بدنه ساختمان های محصور کننده، همشکل و یکدست یا متنوع بودن آنها، ابعاد مطلق این بدنه ها نسبت به پهنا و درازای فضایی که در میان گرفته شده، زاویه گذر خیابان هایی که به میدان می رسند و سرانجام موقعیت و محل بناهای تاریخی، آبنماها، فواره ها یا عناطر سه بعدی دیگر.

 

- بیکن می گوید : فرم، معماری محل یا مرز تماس توده و فضا است.

 

- یوجین راسکین : معماری ومجموعه معماری فضای شهری- علاوه بر جوانب ملموسی مانند رنگ، مصالح و بعد، با جوانب ناملموسی مانند هماهنگی، وحدت و تناسب نیز سر و کار دارد.

 

- تاثیر اصلی در خود فضا است. فضایی در بر دارنده میدان و مجموعه ساختمان های مرتبط با آن، ساختمان ها و میدان موضوع  بحث است  نه یک عنصر منفرد. تاثیر متقابل و رابطه ساختمان ها با هم، کنار هم و با فضای میدان معنی دارد و از ساختمان ها اثر مجموعه نماهایی مرتبط با هم مورد نظر است نه یک نما، و در واقع مقصود رابطه میان توده ساختمانی و فضا است.

 

- بیکن یادآور می شود که عامل زمان در طراحی را نمی توان نادیده گرفت.

 

- میدان نقش جهان: تنها فضای شهری عمده است که نسبتا دست نخورده باقی مانده و می تواند به عنوان فضای شهری در مقیاس شهر مورد بحث قرار گیرد. هاینس گربه؟ معتقد است، شاه عباس برای طرح این میدان، میدان کهنه اصفهان را الگو قرار داده است.

 

- برخی جهت میدان را معلول محدودیت های نحوه قرار گیری ساختمان های موجود در زمان احداث میدان می دانند و برخی دیگر بر جهت عبور و مرور در شهر و راسته بازار ها و گذر های حول و حوش میدان پیش از احداث آن تاکید دارند.

 

- راجر ترانسیک پس از تقسیم بندی فضاهای شهری به دو دسته عمده سخت فضا و نرم فضا، میدان کامپو سیه نا را در دسته اول قرار می دهد. منظور وی از اصطلاح سخت فضا، فضاهایی است که کاملا با بدنه های معماری محصور شده اند. این فضا ها محل گردهماییها و مکان فعالیت های اجتماعی شهر است. نرم فضا ها فضاهایی هستند که محیط و عناصر طبیعی در شکل دادن به آنها غلبه دارند. باغها و پارک ها را می توان در این تقسیم بندی قرار داد.

 - شهر های ایران علیرغم فشردگی کالبدی، مبین ساخت فضایی ویژه ای هستند. و آن پیوستگی مجموعه مرکز شهر و مراکز محلات از طریق گذر های اصلی است.

 

- دو عنصر اساسی ساخت فضایی شهر عبارتند از میدان و خیابان. این دو عنصر، عناصر اولیه ساخت فضایی شهر محسوب می شوند. از گذر های پر پیچ و خم و فضا های عمومی شهر های قرون وسطی گرفته تا خیابان ها و میدان های جدید امروزی را، اگر واجد ارزش فضایی باشند، می توان در شمار میدان و خیابان با مفهومی که مورد نظر است قرار داد.

 

- میدان، یا حیاط عمومی شهر و محله، نقش جمع کردن خانه ها یا عناصر شهری و محلی را دارا است. در حالی که میدان و عناصر مربوط با آن از نظر کالبدی جزئی است از ساخت فضایی شهر، از نظر اجتماعی این مجموعه در روح و روان شهروندان جای دارد.

 

-  زوکر حدوده بیست سال پیش از کریر یک تقسیم بندی متفاوت و فشرده تر را انجام داد. او شکل میدان ها را چنین تقسیم بندی نمود:

1- میدان های محصور و بسته : که برای خود فضایی کامل محسوب می شود. 2- میدانی که فضای  آن به سوی عنصری مسلط جهت  داده شده است. 3- میدان هسته ای : که فضایش حول مرکزی شکل می گیرد. 4- مجموعه میادینی که خود متشکل از چند فضا هستند. 5- میدان بی شکل : با فضایی نا مشخص

 

- این طرح میدان به صورت مربع یا مربع مستطیل، دایره و اشکال هندسی منظم دیگر، نخستین عاملی است که در نمود سیمای بصری میدان موثر است. دومین عامل شکل بدنه محصور کننده فضای میدان است.

 

- عوامل دیگری که در ترکیب فضایی میدان موثرند عبارتند از :

مقیاس یکایک واحدهای معماری که میدان را در برمی گیرند، اختلاف بلندی و کوتاهی آنها، ارتباط آنها با وسعت میدان، محل قرار گیری بنا ها و آثار تاریخی، و تزئینات معماری و مانند آن. تفاوت میان ارتفاع های بدنه ها اگر درست طراحی شده باشد، بر جنبه بصری میدان می افزاید.

 

- یکی از عواملی که مهمترین نیز هست، بدنه یا نمای محصور کننده فضا است. هر نمایی در فضای شهری دو نقش دارد، از یک سو بخشی از معماری محصور کننده فضا به شمار می رود و از سوی دیگر جزئی از نظم فضایی حاکم بر کل فضای شهری و ساخت فضایی شهر است. تاثیر شکلی سبک های مختلف بر فضای میدان در مرتبه دوم اهمیت قرار دارد.

 

- در عهد باستان عنصر پیوند دهنده ساختمانی فضای میدان، ترکیب ستونداری بود که به صورتی موزون دور میدان می گشت. این عنصر از اواخر دوران قرون وسطی تا قرن های هفدهم و هجدهم، طاق های متوالی یا پیوسته طاقی شکل بود.

 

- در فضا های شهری ایران این عنصر ارتباط دهنده ساده تر و به صورت طاقنماهایی که میدان ها و تکایا را احاطه می کرده اند.

 

- در تقسیم بندی دوم زوکر میدانی قرار می گیرد که فضا و کلیه ابنیه و عناصر آن از نظر کالبدی در تسلط بنا یا مجموعه بناهای خاصی است. قویترین صورت جهت گیری این است که یک خیابان اصلی در محور ساختمان مسلط میدان قرار داسته و در میدان قرار داشته و در میدان باز شود.

 

- نوع سوم میدانی است که حالتی هسته ای دارد و فضایش حول مرکزی شکل گرفته است. در اینجا عنصر هسته ای به صورت یک نشانه مانند فواره یا یک ستون هرمی یادبود است.

 

- چهارمین نوع فضاهایی است که به صورت مجموعه ای از میدان های مربوط به هم است. ترکیب مجموعه میادین به چهار صورت اصلی شناخته شده است :

اول : مجموعه ای متوالی از میدان ها که از نظر شکل و اندازه متفاوتند و در یک جهت و بر محوری مستقیم قرار گرفته اند. دوم: میدان هایی که با هم ارتباط محوری ندارند ولی فضاهایشان به هم مربوط است. به عنوان مثال میدانی از کنج به صورت نا متقارن با میدانی دیگر ترکیب می شود.

سوم: ترکیب چند میدان با ابعاد و اشکال مختلف که بنای مسلطی را احاطه کرده اند.

چهارم : میدان هایی که از هم جدا افتاده اند و عناصر کالبدی مشخصی، آن ها را به هم متصل نمی کنند اما پیوستگی فضایی میان آنها را با گذر های ارتباط دهنده می توان تشخیص داد.

 

- در تقسیم بندی آخر زوکر، فضاهای بی شکل و به یک معنی وسیع قرار می گیرند. (باید دانست که وسعت و مقیاس نامتناسب ارزش های زیبا شناسی را از بین می برد.)

 

خیابان

خیابان به صورت کانالی که برای حرکت اتوموبیل است با مفاهیمی که این مکان به عنوان فضای شهری می تواند داشته توافق ندارد. ارزش های بصری خیابانی که فقط برای عبور و مرور اتوموبیل در نظر گرفته شده با خیابانی که به سواره و پیاده و یا صرفا پیاده و یا صرفا پیاده است تعلق دارد، متفاوت است.

 

- خصوصیات درونگرایی معماری ایرانی در مقایسه با ویژگی برونگرایی معماری غربی، تجربه طراحان غربی را در ساختمان هایی که رو به میدان یا خیابان دارند، غنی تر کرده است. معماری ایران از بیرون بسیار ساده بوده و نمود اصلی اش در درون بود.

 

- بدنه حیاط های قدیمی ایران علیرغم تقارن محوری در بیشتر موارد، در مقایسه با بدنه محصور کننده فضای میدان ها از تنوع شکلی بیشتری برخوردار است. معماران قدیمی در طراحی فضا های خصوصی آزاد تر عمل کرده اند.

 


http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:42 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
drugstore online reviews canadian pharmacy viagra canada drugs canada medication cost trusted pharmacy canada online pharmacies in usa canada pharmaceuticals online canadian drugs online pharmacies in usa online pharmacies
http://thancentcchan.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 05:39 ق.ظ

Reliable information. Many thanks!
low dose cialis blood pressure india cialis 100mg cost cialis australian price generic cialis tadalafil dosagem ideal cialis the best site cialis tablets buying brand cialis online only best offers 100mg cialis cialis for sale south africa cialis ahumada
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 01:38 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis generico buy cialis calis cialis kaufen wo buy cialis online legal we recommend cheapest cialis cialis cipla best buy wow look it cialis mexico cialis dosage amounts cialis 20 mg cut in half
venta de cialis canada
شنبه 1 تیر 1398 11:02 ب.ظ

Regards. Quite a lot of postings!

enter site very cheap cialis cialis 5 mg schweiz preis cialis 20mg schweiz does cialis cause gout prescription doctor cialis if a woman takes a mans cialis prezzo cialis a buon mercato we like it safe cheap cialis callus cialis savings card
http://hupenra.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:15 ق.ظ

Thanks! Plenty of write ups.

cialis 5 mg para diabeticos low dose cialis blood pressure non 5 mg cialis generici cialis canada cialis 20 mg cost we choice cialis pfizer india cialis 10mg prix pharmaci cialis sicuro in linea cialis per paypa buy cialis cheap 10 mg
http://adygter.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:21 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
only best offers cialis use recommended site cialis kanada cialis sicuro in linea cialis 20 mg cost cipla cialis online cialis 30 day trial coupon pastillas cialis y alcoho click here to buy cialis wow look it cialis mexico we recommend cialis info
http://buymure.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:45 ب.ظ

Information nicely taken!!
cialis ahumada when will generic cialis be available cialis 20 mg cost cialis online holland legalidad de comprar cialis prescription doctor cialis how do cialis pills work we use it 50 mg cialis dose we use it cialis online store the best choice cialis woman
cialis tadalafil
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:57 ق.ظ

Truly quite a lot of very good data!
precios de cialis generico cialis price in bangalore cialis daily reviews import cialis cialis online cialis price in bangalore tadalafil 20 mg il cialis quanto costa cialis kaufen wo ou trouver cialis sur le net
http://surplifa.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:41 ق.ظ

Seriously quite a lot of superb facts!
cialis 20 mg generic cialis in vietnam cialis usa cost female cialis no prescription cialis kamagra levitra cialis pills boards cialis official site tadalafilo cialis uk chinese cialis 50 mg
generic for cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:19 ب.ظ

Truly many of fantastic data.
cialis soft tabs for sale compare prices cialis uk cialis vs viagra wow look it cialis mexico cialis coupon try it no rx cialis the best site cialis tablets dosagem ideal cialis purchase once a day cialis cialis 5 mg effetti collateral
http://crimbetmay.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:48 ق.ظ

Perfectly spoken of course. !
legalidad de comprar cialis generic for cialis online prescriptions cialis cialis sale online cialis dose 30mg cialis herbs cialis price in bangalore only now cialis for sale in us order cialis from india cialis sicuro in linea
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:29 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of forum posts.

ou acheter du cialis pas cher cialis 100mg suppliers cialis coupons printable il cialis quanto costa cialis 10mg prix pharmaci cialis cuantos mg hay cialis 5mg billiger the best site cialis tablets cialis generique 5 mg cialis tablets australia
buy generic cialis online uk
شنبه 25 خرداد 1398 11:54 ق.ظ

Cheers! Awesome information.
cialis wir preise cialis 100 mg 30 tablet we recommend cheapest cialis side effects for cialis we choice cialis pfizer india cialis generico en mexico side effects for cialis safe dosage for cialis miglior cialis generico cialis 20 mg cut in half
http://daidesmo.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:41 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of postings!

how do cialis pills work cialis super kamagra cialis generico lilly cialis generico lilly miglior cialis generico the best site cialis tablets cialis 5 mg scheda tecnica cialis 30 day trial coupon tadalafil tablets achat cialis en itali
http://oththeokron.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 07:32 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis pills boards cialis great britain we recommend cialis best buy generic cialis 20mg tablets tadalafil 20mg cialis 20 mg cost we use it cialis online store brand cialis generic generic cialis at the pharmacy prices on cialis 10 mg
purchase once a day cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:14 ب.ظ

Reliable tips. Thanks a lot!
india cialis 100mg cost prezzo cialis a buon mercato buy online cialis 5mg cialis soft tabs for sale safe dosage for cialis cialis super acti cialis free trial cialis dosage amounts cialis prices buy generic cialis
http://raifore.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:41 ق.ظ

Very good content, Thank you.
cialis online deutschland cialis generico lilly cheap cialis can i take cialis and ecstasy i recommend cialis generico the best site cialis tablets cialis generic order cialis from india overnight cialis tadalafil discount cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:20 ب.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of forum posts!

cialis price thailand cialis free trial ou trouver cialis sur le net cialis bula cialis authentique suisse tadalafil cialis generique 5 mg cialis uk cialis 20mg prix en pharmacie how much does a cialis cost
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:15 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis dosage amounts only now cialis 20 mg warnings for cialis ou acheter du cialis pas cher buy cialis online legal cialis e hiv generic cialis in vietnam cialis for sale south africa viagra cialis levitra buy generic cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:13 ق.ظ

Really quite a lot of amazing advice.
cialis venta a domicilio cialis savings card cialis 100mg suppliers side effects for cialis cialis y deporte cialis prices in england price cialis best cialis prezzo di mercato ou acheter du cialis pas cher tadalafil 20mg
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:14 ب.ظ

Helpful stuff. Thank you!
cialis 5 mg scheda tecnica how to purchase cialis on line generic cialis with dapoxetine cialis 50 mg soft tab cialis generisches kanada opinioni cialis generico cipla cialis online cialis online holland we recommend cialis info acquisto online cialis
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:25 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of write ups.

cialis free trial look here cialis cheap canada cialis tablets link for you cialis price cialis 10 doctissimo wow cialis 20 precios cialis peru buy online cialis 5mg cialis billig cialis for bph
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:06 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
canadian pharmacy online 24 canadian pharmacies without an rx canadian pharmacy online 24 viagra canadiense canadian online pharmacies legitimate canadian government approved pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl canada medications buy online pharmacy canada pharmacy canada best
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:39 ب.ظ

Really quite a lot of amazing knowledge.
achat cialis en suisse cialis 5 mg scheda tecnica cialis generico online cialis prezzo di mercato cialis online cialis dosage american pharmacy cialis side effects of cialis click here cialis daily uk cialis wir preise
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:11 ق.ظ

Thanks a lot, Good stuff!
5 mg cialis coupon printable buy name brand cialis on line cialis tablets cialis sale online cialis uk enter site natural cialis cialis for daily use cialis 20 mg effectiveness buy original cialis safe site to buy cialis online
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:40 ق.ظ

Tips very well used..
buy generic cialis cheap cialis tadalafil tablets we recommend cialis info non 5 mg cialis generici buy cialis online cialis 200 dollar savings card dosagem ideal cialis safe site to buy cialis online cialis savings card
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 11:12 ب.ظ

Incredible all kinds of excellent knowledge.
prices for cialis 50mg cialis 30 day sample cialis pills cialis 200 dollar savings card we choice free trial of cialis cialis ahumada comprar cialis 10 espa241a cialis online holland cialis price in bangalore are there generic cialis
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:15 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
precios de cialis generico link for you cialis price usa cialis online click now cialis from canada cialis cuantos mg hay cialis savings card enter site 20 mg cialis cost click here take cialis tadalafilo cialis generico
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:42 ق.ظ

Cheers, Terrific information!
cialis dosage amounts low cost cialis 20mg cialis venta a domicilio generic low dose cialis cialis australian price brand cialis generic what is cialis we choice free trial of cialis generic cialis at walmart click here take cialis
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 11:43 ق.ظ

Regards, Plenty of write ups!

cialis sale online cialis ahumada 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis flussig only now cialis for sale in us cialis savings card cialis flussig generic cialis in vietnam precios de cialis generico enter site very cheap cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
قیمت زنده طلا و سکه