تبلیغات
شهر و شهرساز - شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت های روستایی درایران

چکیده:

بافت كالبدی روستاها علاوه بر دخالت مستقیم افراد جامعه از عوامل محیطی نیز تأثیر می پذیرند. شدت تأثیرگذاری این عوامل گاه بواسطه توانایی های انسانی کاهش می یابد ولی همواره تأثیرات خود را بر شکل بندی کالبد و سازمان فضایی روستا حفظ می کند. بنابراین خصوصیات کالبدی روستاها تحت تأثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل می گیرد. بافت های روستایی حاوی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی میزان تأثیرپذیری فرایند شكل گیری و توسعه طبیعی كالبد روستاها از عوامل مختلف محیطی ـ اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی هستندکه در بسیاری از روستاهای كشورنیزحضورو تداوم دارند.این مقاله با هدف شناسایی الگوهای شکل گیری و تکامل بافت های روستایی کشور متاثر از عوامل مذکور است.

مقدمه

روستاها به واسطه کارکرد اساسی خود که تأمین كننده بسیاری از نیازهای زیستی، سکونتی و اقتصادی جامعه روستایی هستند، از خصیصه پویایی و تغییر دایمی برخوردارند. پویایی روستاها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضایی قابل بررسی و ملاحظه است. این خصیصه از پویایی افراد و گروه های جامعه روستایی برای اعمال نگرش ها و علایق خود در ساخت کالبدهای فعالیت و شکل دادن به فضای مورد استفاده و تصمیمات در حال تغییر آنها برای رویارویی با عوامل محدود کننده تمایلات خود در شکل دادن به کالبد و فضای روستا ناشی می شود. بنابراین پذیرش پویایی و تغییر دایمی برای جامعه انسانی موجب الزام به پذیرش تغییرات دایمی و پویایی روستا (در ابعاد مختلف آن) است.  بافت كالبدی روستاها علاوه بر دخالت مستقیم افراد جامعه از عوامل محیطی نیز تأثیر می پذیرند. شدت تأثیرگذاری این عوامل گاه بواسطه توانایی های انسانی کاهش می یابد ولی همواره تأثیرات خود را بر شکل بندی کالبد و سازمان فضایی روستا حفظ می کند. بنابراین خصوصیات کالبدی روستاها تحت تأثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل می گیرد. روستاها تکامل و توسعه خود را طی دو فرایند مبتنی بر حرکت طبیعی یا ارگانیک و برنامه ریزی از پیش اندیشیده شده دنبال می کنند. در شکل نخست، روستاها براساس تعامل بین عوامل طبیعی و انسانی شکل می گیرند و تکامل می یابند. در این شکل گرچه برنامه ای شبیه آنچه در دوره معاصر در ادبیات برنامه ریزی روستایی درک می شود، وجود ندارد ولی انسانها براساس تجربه و خرد جمعی ، روستاها را به گونه ای که نیازهای آنها را تأمین  سازد، شکل می دهند. در مقابل حرکت تکاملی روستاها براساس برنامه ریزی اقتدارگرایانه، دارای تفاوت هایی اساسی با الگوی تکامل طبیعی است. در الگوی مبتنی بر برنامه ریزی، توسعه روستاها مبتنی بر شناخت نیازها، رعایت کمیات مطلوب فضایی برای تأمین نیازها، جامع نگری شرایط و نیازها و نگرش به آینده روستاها انجام  می شود. مهمترین تفاوت دو الگوی توسعه روستاها در استفاده از کمیات مطلوب فضایی است که عمدتاً نتیجه تلاش برنامه ریزان شهری برای هدایت منطقی و مطلوب توسعه شهری است. استفاده از این کمیات گرچه می تواند به تأمین  نیازهای روستاها کمک نماید ولی گاه در نقطه مقابل خواست و تمایل اجتماعی روستاییان و شرایط مطلوب زیست محیطی روستاها قرار می گیرد.  امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. این طرح ها عمدتاً جنبه های کالبدی روستاها را مورد توجه قرار می دهند و بخش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرح های هادی روستاهای کشور نیز جنبه کالبدی دارند. گرچه در مورد سایر نیازهای روستاها نیز برنامه هایی تعیین می شود ولی کمتر اجرا می شوند. طرح هادی روستایی برگرفته از الگوی طرح هادی و جامع شهری است که دارای سابقه ای طولانی در ایران هستند. دخالت شهرسازان و افراد مرتبط با مباحث برنامه ریزی شهری در تهیه طرح هادی روستایی نیز بر غلبه رویکرد طرح های هادی و جامع شهری بر طرح های هادی روستایی افزوده است. به گونه ای که تلاش اندکی برای تعدیل رویکردهای پیش بینی و برآورد نیازها، طرح ریزی کالبدی، کمیات فضایی یا سرانه ها در طرح های هادی روستایی انجام می شود. این مساله سبب بروز مشکلاتی در هدایت توسعه روستاهای کشور شده است که ضرورت تعدیل روش در برنامه ریزی روستایی را مطرح ساخته است. طرح این ضرورت ، ریشه در تفاوت های بین شهرها و روستاها در زمینه نیازهای فضایی، شرایط اجتماعی، زیست محیطی و تعاملات بین جوامع انسانی و محیط های طبیعی تحت تصرف آنها دارد. بنابراین استفاده از شرایط و مقتضیات روستاها برای برنامه ریزی آنها ضرورتی است که در فرایند و رویکرد تهیه طرح هادی روستایی تاکنون فراموش مانده است. استفاده طرح هادی از الگوها و کمیات مطلوب رایج در برنامه ریزی های شهری که در نتیجه تجربه آنها در محیط های شهری بسط یافته اند، نشانی از این فراموشی است. بافت های روستایی حاوی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی میزان تأثیرپذیری فرایند شكل گیری و توسعه طبیعی كالبد روستاها از عوامل مختلف محیطی ـ اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی هستندکه در بسیاری از روستاهای كشورنیزحضورو تداوم دارند. تا به امروز بافت های مسكونی روستاها، عمدتاً در انطباق با خصوصیات محلی همان روستاها شكل می گرفتند، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب در اقلیم مختلف سرد و معتدل و گرم برای مقابله با مشكلات آب و هوایی، تبعیت ازمنابع آب ( چشمه، قنات، آب انبار ) در تمركز مراكز عملكردی مختلف، میل به تمركز در زمینهای نامناسب برای كشاورزی در روستاهایی كه كشاورزی گسترش بیشتری دارد، ساخت واحدهای مسكونی دو طبقه و محدود شدن وسعت حیاط در روستاهای شیب دار دامنه‏ای، نمونه‏هایی محدود ولی شایع از تاثیرپذیری خصوصیات كالبدی روستاها از عوامل مختلف محلی در كشور است. این واقعیات بهترین راهنما برای تعیین ضوابط مطلوب برنامه ریزی کالبدی روستاهاست. شناخت این واقعیات و استخراج قانونمندیهای مرتبط با آنها و پردازش یافته های بدست آمده به عنوان اصولی کلی در کنار اصول شهرسازانه و معمارانه برای توسعه کالبدی روستاها، سبب پرورش ضوابطی مطلوب برای هدایت توسعه کالبدی روستاها می شود. با درك این مسائل و ضرورت مصون ساختن برنامه‌ریز ی روستایی از اسلوب‌های برنامه‌ریزی صرف شهری، وبا هدف انطباق  مبانی و رویكردهای ذاتی روستاهابراساس ویژگی های   روستاها، تاكنون بررسی های مختلف و متعددی برای استخراج و كشف این الگوهای نسبتاً عام در شكل گیری و تكامل بافت های روستایی انجام شده است و نتایج قابل توجهی نیز بدست آمده است. حاصل مطالعات انجام شده، شناسایی مجموعه ای از الگوهای عام تجربه شده در شكل گیری و توسعه كالبدی روستاهای كشور است كه ساكنان در ساخت و توسعه كالبد روستای خود بكار گرفته اند. بسیاری از این الگوها نتیجه وجود یك عامل قوی اثرگذار در روستا است. عوامل اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی جزء مهمترین عوامل موثر در شكل گیری الگوهای بافت روستایی محسوب می شوند كه بیشترین تنوع الگوهای بافت روستایی موجود را بوجود آورده‏اند. بطور قطع و یقین نمی توان بین این عوامل از نظر میزان تاثیرگذاری آنها در شكل‏گیری الگوها، ارزش‏گذاری مشخصی انجام داد. اهمیت و قدرت تاثیرگذاری هریك از این عوامل در تك تك روستاها، بطور مناسب تری قابل اولویت‏بندی است. طرح مطالعاتی "بافت شناسی روستایی كشور" از جمله طرح هایی است كه با هدف شناسایی الگوهای شكل گیری و تكامل بافت های كالبدی روستایی كشوربا نظارت حوزه معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی سال های 1378 الی 1384 توسط شرکت مهندسین مشاورمآب انجام شده است. این طرح وضعیت كالبدی  32 روستای نمونه در سراسر كشور را مورد بررسی تفصیلی قرار داد و آثار تأثیرات عوامل مختلف محیطی، اقتصادی و اجتماعی را در شكل‌گیری و خصوصیات كالبدی روستاها را شناسایی كرده است. حاصل این بررسی ها شناخت قانونمندی‌های بومی در چهار حوزه شبكه دسترسی، نظام محلات و مراكز محلات، الگوی معماری و ساخت مسكن و نظام كاربری زمین با توجه به مجموعه‌ای از عوامل اقلیمی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی است.

:http://uplod.ir/492y77ocs1ch/Context_of_rural_Iran.doc.htmContext_of_rural_Iran.doc - 302 KB        


Cialis canada
دوشنبه 3 تیر 1398 06:21 ق.ظ

Very good postings. Cheers.
cialis 5 mg effetti collateral chinese cialis 50 mg we use it 50 mg cialis dose cialis sans ordonnance cialis for sale south africa cialis venta a domicilio cialis 20mg preis cf generic cialis 20mg tablets we choice free trial of cialis tadalafil 5mg
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 02:22 ب.ظ

With thanks, A good amount of information.

dose size of cialis cialis 20mg cialis with 2 days delivery trusted tabled cialis softabs cialis rckenschmerzen cialis generico cialis for sale in europa cialis et insomni cialis cuantos mg hay prix cialis once a da
http://isharta.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:38 ب.ظ

Helpful material. Thanks!
tadalafil 10 mg cialis 5 mg para diabeticos cialis sale online cialis with 2 days delivery cialis 20 mg effectiveness cialis for sale south africa buy name brand cialis on line generic cialis levitra precios cialis peru we choice cialis uk
http://tidelte.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:55 ق.ظ

Thanks a lot, Excellent stuff!
cialis 20 mg only best offers cialis use we choice cialis uk prices for cialis 50mg buy cialis cialis pills in singapore tadalafil 20 mg cialis generico postepay compare prices cialis uk canadian cialis
http://scobdoughcools.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:31 ب.ظ

Awesome information. Thanks a lot!
tadalafil generic cialis daily new zealand cialis coupons printable cialis kaufen cialis kaufen bankberweisung free generic cialis we recommend cialis best buy cialis sale online generic for cialis cialis purchasing
buy cialis online reviews
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:30 ق.ظ

Superb advice. Thanks!
calis cost of cialis per pill cialis name brand cheap cialis baratos compran uk cialis tablets we choice cialis pfizer india order generic cialis online cialis uk cialis billig cuanto cuesta cialis yaho
what is bph cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:26 ق.ظ

You have made your position extremely nicely..
cialis kaufen cheap cialis cialis from canada generic cialis at the pharmacy cialis uk tadalafilo prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg funziona buy online cialis 5mg how do cialis pills work
cialis herbs
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:01 ب.ظ

Incredible plenty of awesome knowledge!
cialis para que sirve cialis generika generic cialis soft gels cialis therapie cialis cuantos mg hay cialis billig cialis 20 mg best price only now cialis for sale in us cheap cialis cialis mit grapefruitsaft
http://quoglidar.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:20 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of postings.

no prescription cialis cheap cialis patent expiration buying cialis in colombia cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg buy generic cialis 20mg tablets cialis mit grapefruitsaft cialis generico cialis prezzo al pubblico cialis australia org
buy cialis daily use
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:05 ب.ظ

Helpful info. Thanks a lot!
cialis 200 dollar savings card click here to buy cialis generic cialis generico cialis mexico we use it cialis online store tadalafil 5mg cialis professional from usa only here cialis pills generic cialis 20mg uk purchasing cialis on the internet
http://liabalcomp.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:27 ق.ظ

You actually mentioned this wonderfully.
acquistare cialis internet click here cialis daily uk buy generic cialis cialis tadalafil cialis therapie cialis uk next day tadalafil 10 mg cialis vs viagra dosagem ideal cialis cialis generic
http://toleme.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:21 ب.ظ

Kudos! Plenty of stuff!

cialis without a doctor's prescription side effects for cialis buy brand cialis cheap click now buy cialis brand acheter cialis kamagra cialis 20 mg cut in half enter site natural cialis prix de cialis warnings for cialis generic cialis at walmart
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 08:11 ق.ظ

Lovely data, Regards!
preis cialis 20mg schweiz bulk cialis cialis online nederland cialis billig walgreens price for cialis price cialis wal mart pharmacy cialis coupon cialis generico cialis wir preise non 5 mg cialis generici
Cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:48 ب.ظ

Seriously all kinds of useful data.
cialis from canada cialis professional from usa we choice cialis pfizer india are there generic cialis 40 mg cialis what if i take can i take cialis and ecstasy rx cialis para comprar warnings for cialis cialis online napol cialis super acti
Buy generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:19 ق.ظ

Regards! I appreciate it.
cialis prezzo in linea basso 40 mg cialis what if i take cialis for sale south africa cialis purchasing import cialis canadian drugs generic cialis cialis dose 30mg cialis pills click now buy cialis brand cialis 5mg
http://velylen.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:15 ب.ظ

Cheers, Ample posts.

how much does a cialis cost click now buy cialis brand precios cialis peru venta cialis en espaa cialis side effects dangers are there generic cialis cialis uk next day side effects of cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg funziona
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:26 ق.ظ

You've made your stand extremely well!!
cialis 5 mg cialis side effects dangers cialis generico milano cialis tadalafil online canada discount drugs cialis tesco price cialis cialis 5mg billiger only best offers 100mg cialis buy brand cialis cheap cialis online
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:26 ق.ظ

Wow many of useful knowledge!
acheter cialis kamagra cialis canadian drugs tadalafil tablets generic cialis 20mg tablets pastillas cialis y alcoho precios de cialis generico buy cialis online cheapest cialis tadalafil cialis sale online free cialis
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 06:36 ب.ظ

You have made your point!
tadalafil 40 mg cialis what if i take legalidad de comprar cialis cialis para que sirve cialis prices in england cialis dosage cialis en mexico precio cialis tablets 40 mg cialis what if i take acheter cialis meilleur pri
http://canadianpharmacyes.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 02:17 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
online canadian pharmacies prescriptions from canada without canadian pharmacy viagra brand canada pharmacies online prescriptions candida viagra reputable canadian prescriptions online trusted pharmacy canada prescription drugs without prior prescription canadian discount pharmacies in ocala fl online pharmacy
buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 12:29 ق.ظ

You said it adequately..
deutschland cialis online cialis lilly tadalafi cialis 100mg suppliers prezzo di cialis in bulgaria cialis price in bangalore buy brand cialis cheap generico cialis mexico cialis prezzo in linea basso link for you cialis price does cialis cause gout
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:00 ق.ظ

Cheers! I like it!
cialis cost we like it cialis soft gel prescription doctor cialis dose size of cialis click here to buy cialis buy generic cialis click now buy cialis brand we choice cialis uk tadalafil generic cialis free trial
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:09 ق.ظ

You actually explained that effectively!
costo in farmacia cialis how much does a cialis cost opinioni cialis generico cialis herbs warnings for cialis cilas cialis dosage cialis generico postepay generic cialis review uk prix de cialis
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 11:44 ب.ظ

Truly loads of superb knowledge!
buy generic cialis buy original cialis buying cialis on internet cialis super kamagra the best choice cialis woman cialis uk next day usa cialis online generic cialis pill online 5 mg cialis coupon printable cialis efficacit
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ب.ظ

Thanks a lot, A good amount of data!

how do cialis pills work free generic cialis buy cialis online legal tadalafil 20mg side effects of cialis cialis professional yohimbe acquistare cialis internet low dose cialis blood pressure calis enter site natural cialis
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:14 ق.ظ

Cheers! Lots of stuff!

buy cialis cheap 10 mg canadian discount cialis overnight cialis tadalafil canadian cialis precios de cialis generico acheter cialis meilleur pri cialis 5mg billiger tesco price cialis cipla cialis online cialis 10 doctissimo
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:12 ب.ظ

Truly lots of excellent info!
cialis 20 mg effectiveness sialis click now cialis from canada pastillas cialis y alcoho cialis generique cialis prezzo di mercato cialis professional from usa prices for cialis 50mg can i take cialis and ecstasy venta cialis en espaa
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 12:53 ق.ظ

Thanks a lot, Great information.
price cialis per pill buy online cialis 5mg cialis para que sirve cialis online deutschland cialis 5 mg funziona free generic cialis fast cialis online american pharmacy cialis we like it safe cheap cialis sublingual cialis online
buy cialis online safely
یکشنبه 11 آذر 1397 11:46 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis 5 mg effetti collateral does cialis cause gout cialis for sale in europa cialis prezzo al pubblico tesco price cialis cialis 5 mg scheda tecnica canadian discount cialis cilas cialis online 5 mg cialis coupon printable
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 12:47 ق.ظ

Cheers, Numerous knowledge.

precios cialis peru calis generic cialis 20mg tablets where to buy cialis in ontario generic cialis levitra cialis coupon cialis manufacturer coupon deutschland cialis online viagra vs cialis vs levitra cialis generico postepay
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
قیمت زنده طلا و سکه